Nadzory inwestorskie w zakresie terenów zieleni mają na celu ochronę drzewostanu na każdym etapie przeprowadzanych inwestycji budowlanych. Inspektor zajmuje się kontrolą zrealizowanych prac w kontekście ochrony występującej na terenie objętym robotami roślinności. Poza tym nadzór inwestorski realizuje zadania z zakresu ochrony drzew i systemów korzeniowych. Jest to szereg działań mających na celu ochronę szaty roślinnej i interesów inwestora z poszanowaniem dobra publicznego.

Obowiązki Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni

Inspektor pełni nadzór na każdym etapie inwestycji i weryfikuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją projektową oraz zasadami ochrony roślinności. Inspektor opracowuje ekspertyzy dotyczące stosowanych zabezpieczeń oraz materiału do nasadzeń, a także sposobów ochrony pomników przyrody. Nadzór inwestorski dotyczy również przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie objętym pracami oraz eliminowania występujących nieprawidłowości.

Funkcję Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni pełni Pracowania Projektowa Magdaleny Loose z Gdańska. W fazie przedprojektowej specjaliści opracowują niezbędną dokumentację, między innymi inwentaryzację zieleni i sporządzają opinie dendrologiczne, a w fazie projektowej uczestniczą w kontroli zgodności projektu z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. W czasie trwania inwestycji inspektorzy dokonują audytów oraz kontrolują prace ulegające zanikowi.

Co obejmuje nadzór inwestorski w zakresie terenów zieleni?

Działania inspektora często przebiegają w koordynacji z ornitologami, entomologami, oraz mykologami. Inspektor pełni bowiem pieczę nad drzewami zasiedlonymi przez chronione gatunki ptaków i zwierząt. Inspektor ma wszystkie uprawnienia do wskazywania drzew przeznaczonych na wycinkę oraz opracowywania zaleceń dotyczących pielęgnacji drzewostanu. Inspektor Nadzoru Terenu Zieleni pełni kuratele nad pracami ziemnymi w kontekście ochrony systemu korzeniowego oraz możliwej redukcji korzeni. Inspektor bierze udział w odbiorach prac. Ponadto w ramach nadzoru weryfikowana jest jakość materiału nasadzeniowego i szkółkarskiego oraz kontrolowane są prace związane z zakładaniem trawników i wykonywaniem nasadzeń na podstawie projektu.